Πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων για επισκέπτες του ιστοτόπου

Εμείς, η
CAYAGO AG
Flachter Str. 32
D-70499 Stuttgart
E-Mail: info@seabob.com
Τηλ. +49 711 993397-0
Φαξ +49 711 993397-33

ως υπεύθυνος φορέας, θα θέλαμε με το παρόν να δηλώσουμε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε και με ποιον τρόπο. Σε περίπτωση ερωτήσεων για την προστασία δεδομένων, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας είναι στη διάθεσή σας στη διεύθυνση privacy@seabob.com

Στη συνέχεια, θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (πρόκειται για όλα τα δεδομένα, τα οποία σας ταυτοποιούν ή σας καθιστούν ταυτοποιήσιμο ως φυσικό πρόσωπο (εφεξής «υποκείμενο των δεδομένων»), όπως π.χ. όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση email ή και η συμπεριφορά χρήστη) συλλέγουμε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας και πώς τα χρησιμοποιούμε. Υποκείμενα των δεδομένων αποτελούν οι επισκέπτες του ιστοτόπου μας και οι χρήστες των υπηρεσιών που προσφέρουμε στο διαδίκτυο.


Δικαίωμα προσφυγής

Εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραβιάζει τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων, έχετε δικαίωμα προσφυγής προς τον επιτετραμμένο Ομόσπονδου Κρατιδίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ελευθερία πληροφόρησης στη Βάδη-Βυρτεμβέργη της εποπτικής αρχής προστασίας δεδομένων που είναι αρμόδια για εμάς (https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de), καθώς και σε κάθε άλλη εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων. 


Νομική βάση

Νομικές βάσεις της επεξεργασίας των δεδομένων που διεξάγουμε αποτελούν σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΓΚΠΔ τα παρακάτω:

- Άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α) του ΓΚΠΔ για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων
- Άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β) του ΓΚΠΔ για την απαιτούμενη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την εκτέλεση μιας σύμβασης με το υποκείμενο των δεδομένων, καθώς και με σκοπό την εκτέλεση αντίστοιχων προσυμβατικών μέτρων.
- Άρθρο 6 παρ. 1 εδ. γ) του ΓΚΠΔ για την απαιτούμενη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, στην οποία υπαγόμαστε σύμφωνα με το ενδεχομένως εφαρμοστέο δίκαιο της ΕΕ ή σύμφωνα με το ενδεχομένως εφαρμοστέο δίκαιο μιας χώρας, στην οποία ο ΓΚΠΔ εφαρμόζεται πλήρως ή μερικώς.
- Άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ) του ΓΚΠΔ για την απαιτούμενη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την προστασία των δικών μας έννομων συμφερόντων ή τρίτων, εφόσον δεν υπερισχύουν των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων, καθώς και συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων. Έννομα συμφέροντα αποτελούν ιδιαίτερα το συμφέρον μας από οικονομική άποψη σχετικά με τη δυνατότητα διάθεσης του ιστοτόπου μας, η ασφάλεια των πληροφοριών, η επιβολή δικών μας νομικών απαιτήσεων και η συμμόρφωση με περαιτέρω νομικές διατάξεις.

Για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών χρησιμοποιούμε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που υποχρεούνται ξεχωριστά σε τήρηση εχεμύθειας και προστασίας δεδομένων. Η διαβίβαση σε δημόσιες υπηρεσίες πραγματοποιείται αποκλειστικά σε περίπτωση ύπαρξης νομικών διατάξεων προτεραιότητας.

Δικαίωμα ανάκλησης

Οι συγκαταθέσεις, οι οποίες έχουν δοθεί, μπορούν να ανακληθούν με ισχύ για το μέλλον σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΓΚΠΔ.

Σκοποί της επεξεργασίας

Γενικά: Παρουσίαση της επιχείρησης, παροχή υπηρεσιών και/ή πώληση προϊόντων, καθώς και επικοινωνία μέσω του διαδικτύου. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι οι πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις παροχές της επιχείρησής μας και ενδεχομένως για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων υποψηφιότητας, με τη δυνατότητα οι χρήστες να μπορούν να επικοινωνήσουν στοχευμένα με τους αρμόδιους υπεύθυνους στην εταιρεία.


Γενικά

Εφόσον έχετε διαθέσει σε εμάς δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα χρησιμοποιούμε για τη χορήγηση απαντήσεων στα αιτήματά σας, για την παροχή συμβουλών και την εκτέλεση συμβάσεων που έχουμε συνάψει μαζί σας και για την τεχνική διοίκηση. Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μεταβιβάζονται ή άλλως διαβιβάζονται σε τρίτους μόνο, όταν αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς εκτέλεσης της σύμβασης, όταν αυτό είναι απαραίτητο για σκοπούς εκκαθάρισης ή εάν έχετε προηγουμένως συναινέσει. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση, την οποία έχετε δώσει, με ισχύ για το μέλλον, βλ. σχετικά το Δικαίωμα ανάκλησης.

Νομική βάση

Νομική βάση για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διαβίβαση των δεδομένων στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης είναι το άρθρο 6 I (β) του ΓΚΠΔ. Η διαγραφή των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται μετά τη λήξη των νομικών υποχρεώσεων αποθήκευσης που ισχύουν. Εφόσον δεν μας αφορούν νομικές υποχρεώσεις αποθήκευσης, η διαγραφή των δεδομένων πραγματοποιείται με την παύση ισχύος του σκοπού. Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα πληροφόρησης και ένστασης σχετικά με δεδομένα σας που έχουμε αποθηκεύσει. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις ενότητες «Δικαιώματα υποκειμένου των δεδομένων» και «Δικαίωμα ανάκλησης»


Συλλογή δεδομένων διακομιστή

Σκοπός της επεξεργασίας

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας αποθηκεύονται αυτόματα διάφορα στατιστικά στοιχεία διακομιστή, τα οποία διαβιβάζονται στο διακομιστή του παρόχου μας από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε: Καταγράφονται, μεταξύ άλλων, η διεύθυνση ΙΡ της συσκευής σας, η ημερομηνία και ώρα της πρόσβασης, το όνομα και το URL ληφθέντων αρχείων, ο ιστότοπος από τον οποίο πραγματοποιείται η πρόσβαση ή από τον οποίο οδηγηθήκατε στον ιστότοπό μας (διεύθυνση URL αναφοράς), το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και ενδεχομένως το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας, καθώς και το όνομα του παρόχου σας. Επεξεργαζόμαστε τα αναφερόμενα δεδομένα για τους σκοπούς της ομαλής εξέλιξης της σύνδεσης και της ασφάλειας συστήματος. Δεν πραγματοποιείται συγχώνευση των δεδομένων αυτών με άλλες πηγές δεδομένων. Η διεύθυνση IP ανωνυμοποιείται. Τα δεδομένα σύνδεσης που καταγράφονται διαγράφονται αυτόματα, κατά κανόνα το πολύ μετά από 8 εβδομάδες. Εφόσον γίνεται κατάχρηση του ιστοτόπου, συλλέγονται αρχεία καταγραφής, η επακόλουθη αποθήκευση των οποίων είναι απαραίτητη για αποδεικτικούς σκοπούς, μέχρι την αποσαφήνιση του περιστατικού.

Νομική βάση

Νομική βάση είναι το άρθρο 6 l (στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας προκύπτει από το γεγονός ότι θέλουμε να διασφαλίσουμε μια ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου και να μπορούμε να αναγνωρίζουμε ενδεχόμενες επιθέσεις. Με τον Hosting Partner μας 1&1 IONOS SE έχουμε υπογράψει μια συμφωνία εκτέλεσης επεξεργασίας, με την οποία πιστοποιείται σε εμάς η τήρηση κατάλληλων και επαρκών τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.


Φόρμα επικοινωνίας και αίτημα μέσω email

Σκοπός της επεξεργασίας

Κατά τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας μας συλλέγουμε και αποθηκεύουμε το όνομα και τη διεύθυνση email για τους σκοπούς της χορήγησης απάντησης στο αίτημά σας. Τα στοιχεία που αφορούν τον αριθμό τηλεφώνου για να σας καλέσουμε είναι προαιρετικά. Όταν μας στέλνετε ένα αίτημα επικοινωνίας μέσω email, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τη διεύθυνση email και τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο email.

Νομική βάση

Νομική βάση είναι το άρθρο 6 I (α) του ΓΚΠΔ, καθώς κατά τη χρήση της φόρμας και κατά την αποστολή ενός email συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας που αναφέρεται παραπάνω. Επιπλέον, η νομική βάση προκύπτει και από το άρθρο 6 I (β), καθώς η αποθήκευση των δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση μιας προσυμβατικής ή ενδεχομένως μετέπειτα συμβατικής σχέσης. Η διαγραφή των δεδομένων πραγματοποιείται, όταν ο σκοπός της αποθήκευσης παύει να ισχύει, μετά δηλαδή από την απάντηση του αιτήματός σας μέσω email/φόρμας επικοινωνίας ή όταν το ζήτημα, το οποίο συνδέεται με το αίτημα, έχει αποσαφηνιστεί οριστικά. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση, την οποία έχετε δώσει, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε λόγω της συγκατάθεσης. Πληροφορίες για την αξίωση για διαγραφή και πληροφόρηση θα βρείτε στην ενότητα «Δικαιώματα υποκειμένου των δεδομένων».


Ενημερωτικό δελτίο

Σκοπός της επεξεργασίας

Εάν θέλετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο που προσφέρεται στον ιστότοπο, χρειαζόμαστε από εσάς μια διεύθυνση email. Η εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο γίνεται στη διαδικασία Double-Opt-In. Αυτό σημαίνει ότι μετά την εγγραφή θα λάβετε ένα email, με το οποίο πρέπει να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας. Με αυτή τη διαδικασία αποκλείεται το γεγονός ότι κάποιο μη εξουσιοδοτημένο άτομο θα εγγραφεί με τη διεύθυνση email σας. Με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο γίνεται μια πρωτοκόλληση (αποθήκευση της χρονικής στιγμής εγγραφής και επιβεβαίωσης και διεύθυνση IP). Με τη βοήθεια της πρωτοκόλλησης είναι δυνατή η επαλήθευση της διαδικασίας εγγραφής σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση της διεύθυνσης email (και προαιρετικά όνομα και επώνυμο για προσωπική προσφώνηση), καθώς και για τη χρήση της με σκοπό την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου με συνδεδεμένη μέτρηση επιτυχίας. Στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου υπάρχει ένας σύνδεσμος για απεγγραφή. Για να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε μια συγκατάθεση που είχε δοθεί κάποια στιγμή με μια διαγραμμένη διεύθυνση email, ενδέχεται να την αποθηκεύσουμε έως 2 χρόνια μετά την απεγγραφή, πριν τη διαγράψουμε.

Νομική βάση αποστολής ενημερωτικού δελτίου και η συνδεδεμένη μέτρηση επιτυχίας:

Πραγματοποιείται με βάση μια συγκατάθεση των παραληπτών σύμφωνα με το άρθρο 6 I (α) του ΓΚΠΔ, άρθρο 7 του ΓΚΠΔ μαζί με το άρθρο 7, παρ. 2, σημείο 3 του UWG ή με βάση τη νόμιμη άδεια σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 3 του UWG. Καθώς και άρθρο 6 1 (στ): Το έννομο συμφέρον μας στη μέτρηση επιτυχίας προκύπτει από το γεγονός ότι αναγνωρίζουμε αναγνωστικές συνήθειες των χρηστών μας με βάση το άνοιγμα των ενημερωτικών δελτίων, τις ώρες ανοίγματος και τους συνδέσμους στους οποίους έκαναν κλικ, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορούμε να δημιουργούμε για αυτούς και να τους αποστέλλουμε χρήσιμα περιεχόμενα με βάση τα ενδιαφέροντά τους.

Νομική βάση πρωτοκόλλησης

Νομική βάση της πρωτοκόλλησης είναι το άρθρο 6 l (στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας προκύπτει από το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε ένα ασφαλές και φιλικό προς το χρήστη σύστημα ενημερωτικών δελτίων, το οποίο είναι χρήσιμο για την αποστολή και προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συνδρομητών ενημερωτικού δελτίου. Επιπλέον, μας επιτρέπει την επαλήθευση συγκαταθέσεων.


Online αιτήσεις υποψηφιότητας

Εάν υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας σε εμάς λόγω μιας αγγελίας θέσης, θα συλλέξουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση email, συνημμένα έγγραφα (επιστολή, βιογραφικό, πτυχία, φωτογραφία) και θα τα αποθηκεύσουμε για τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής. Με την αποστολή της αίτησης υποψηφιότητάς σας δηλώνετε ρητά ότι συμφωνείτε να συλλέγουμε, να επεξεργαζόμαστε και να χρησιμοποιούμε, για τους σκοπούς της αίτησης υποψηφιότητας, τα δεδομένα που μας διαβιβάζετε, ειδικότερα ευαίσθητα δεδομένα σχετικά με την πνευματική και σωματική υγεία, φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές γνώμες, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή ως μέλη σε συνδικαλιστική οργάνωση ή πολιτικό κόμμα ή για τη σεξουαλική ζωή. Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από άτομα του τμήματος διαχείρισης προσωπικού που είναι αρμόδια για το σκοπό αυτό ή από τη διεύθυνση της επιχείρησης με σκοπό την επεξεργασία στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής. Δεν γίνεται διαβίβαση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους. Εάν η συγκεκριμένη θέση, για την οποία υποβάλλετε αίτηση υποψηφιότητας, δόθηκε ήδη αλλού, λόγω όμως του προφίλ σας έχετε τα προσόντα για μετέπειτα συνεργασία ή για συνεργασία με μια συνεργαζόμενη ή θυγατρική εταιρεία, πριν από την περαιτέρω αποθήκευση ή προώθηση της αίτησης υποψηφιότητας θα ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας, εκτός εάν έχετε ήδη συμφωνήσει στην αίτησή σας με τέτοιου είδους αποθήκευση ή προώθηση. Εάν υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας με δική σας πρωτοβουλία και χρησιμοποιήσετε τη γενική μας διεύθυνση email επικοινωνίας, το περιεχόμενο του email σας με την υποβολή αίτησης μπορεί να διαβαστεί από προσωπικό που δεν είναι αρμόδιο για το σκοπό αυτό. Υπάρχει η οδηγία τα έγγραφα της αίτησης να προωθούνται αμέσως στο τμήμα διαχείρισης προσωπικού, χωρίς να ανοιχτούν, και το εισερχόμενο email να διαγράφεται. Εάν θέλετε να αποκλείσετε κάτι τέτοιο, παρακαλούμε πριν από την υποβολή αίτησης με δική σας πρωτοβουλία να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά, ώστε να μπορέσουμε να σας ενημερώσουμε για τα στοιχεία επικοινωνίας του σωστού υπεύθυνου. 

Νομική βάση

Νομική βάση είναι το άρθρο 6 I (β) του ΓΚΠΔ για την επεξεργασία προσυμβατικών μέτρων. Εάν δεν δηλώσετε το αντίθετο, τα δεδομένα διαγράφονται 12 μήνες μετά το πέρας της διαδικασίας αίτησης ή, στην περίπτωση ταχυδρομικών αιτήσεων υποψηφιότητας, καταστρέφονται. Λόγω της μεγάλης διάρκειας της διαδικασίας αίτησης και επιλογής στην περίπτωση εκπαιδευόμενων, στη Γερμανία αποθηκεύουμε τα δεδομένα τους για έως και 18 μήνες. Σε περίπτωση ύπαρξης των εκάστοτε νομικών προϋποθέσεων, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα: Δικαίωμα πληροφόρησης σχετικά με τα δεδομένα σας που αποθηκεύσαμε, δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας ή ένστασης για την επεξεργασία, καθώς και δικαίωμα φορητότητας δεδομένων. Στη συνέχεια έχετε φυσικά ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να αναθέσετε τη διαγραφή ή την καταστροφή όλων των εγγράφων αίτησης, αποστέλλοντας email στη διεύθυνση: personal@seabob.com.


Cookies

Σκοπός της επεξεργασίας

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε (π.χ. Firefox, Chrome, Microsoft Explorer/Edge, Safari κ.λπ.) ή από αυτό στον υπολογιστή σας (στο λειτουργικό σας σύστημα). Με τη βοήθεια του cookie, το οποίο περιέχει μια συγκεκριμένη ακολουθία χαρακτήρων, ο ιστότοπός μας αναγνωρίζει ξανά κατά την επίσκεψή σας σε αυτόν το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιούμε δικά μας cookies, τα λεγόμενα cookies συνεδρίας. Χρησιμεύουν στη βελτίωση της χρήσης του ιστοτόπου και στη βελτιστοποίηση της παρουσίασης των περιεχομένων για εσάς.

Νομική βάση

Νομική βάση για τα δικά μας cookies είναι το άρθρο 6 I (στ). Το έννομο συμφέρον μας προκύπτει από το γεγονός ότι με τα προαναφερόμενα cookies διευκολύνουμε για εσάς τη δυνατότητα πρόσβασης στον ιστότοπο, δεν συλλέγουμε κανένα δεδομένο παρακολούθησης και έτσι δεν γίνεται παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών σας.
Χρησιμοποιούμε τα παρακάτω απολύτως απαραίτητα cookies:

Όνομα του cookie

Προρυθμισμένη προθεσμία διαγραφής

Σκοπός χρήσης

borlabs-cookie

1 έτος

Αποθηκεύει τις ρυθμίσεις των επισκεπτών, οι οποίοι επιλέχθηκαν στο cookie box του borlabs cookie.

_icl_visitor_lang_js ,
wpml_browser_redirect_test

1 ημέρα

Το Cookies Plugin WPML Multilanguage είναι υπεύθυνο για την ταυτοποίηση της γλώσσας του προγράμματος περιήγησης του χρήστη, για να ορίσει τη γλώσσα, η οποία θα εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης.


Google Analytics

Σκοπός της επεξεργασίας

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί Google Analytics, μια διαδικτυακή υπηρεσία ανάλυσης που παρέχεται από την Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, «Google»). Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «cookies», βλ. προηγουμένως τη γενική δήλωση cookies. Η χρήση των cookies στο πλαίσιο του Google Analytics πραγματοποιείται για τους σκοπούς της ανάλυσης της χρήσης του ιστοτόπου από εσάς, καθώς και για τη μέτρηση εμβέλειας.
Τα παρακάτω cookies χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα στοιχεία της Google Inc. κατά τη χρήση του Google Analytics:

Name des Cookies

Voreingestellte Löschfrist

Verwendungszweck

_ga

2 έτη

Χρησιμοποιείται για τη διάκριση χρηστών.

_gid

24 ώρες

Χρησιμοποιείται για τη διάκριση χρηστών.

_gat

1 λεπτό

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του ρυθμού αίτησης.

Νομική βάση

Νομική βάση για τη συλλογή και την αποθήκευση των δεδομένων είναι το άρθρο 6 I (στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας βασίζεται στο γεγονός ότι με βάση τα δεδομένα ανάλυσης μπορούμε π.χ. να δούμε σε ποιο σημείο οι χρήστες διακόπτουν την επίσκεψη της σελίδας και πού μπορούμε αντίστοιχα να βελτιώσουμε τις σελίδες μας για εσάς, ή από ποιες χώρες καλείται ο ιστότοπός μας, και έτσι μπορούμε να προσαρμόσουμε την επιλογή γλώσσας. Στον ιστότοπό μας επεκτείναμε το Google Analytics με τον κωδικό «gat._anonymizeIp();» για τη διασφάλιση μιας ανωνυμοποιημένης συλλογής διευθύνσεων IP (λεγ. IP-Masking). Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατή για εμάς η αντιστοίχιση των δεδομένων ανάλυσης που έχουν συλλεχθεί σε ένα συγκεκριμένο άτομο.

Μετάδοση δεδομένων σε τρίτες χώρες:

Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από τα cookies σχετικά με τη χρήση που κάνετε στον συγκεκριμένο ιστότοπο διαβιβάζονται και αποθηκεύονται κατά κανόνα σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ. Λόγω της ενεργοποιημένης ανωνυμοποίησης της διεύθυνσης ΙΡ στον παρόντα ιστότοπο, η Google περικόπτει τη διεύθυνση ΙΡ σας για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για τα υπόλοιπα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP διαβιβάζεται σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, όπου και πραγματοποιείται η σύντμησή της. Κατ' εντολή του διαχειριστή του παρόντος ιστοτόπου, η Google θα χρησιμοποιήσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες προκειμένου να αξιολογήσει τη χρήση αυτού του ιστοτόπου από εσάς, να συντάξει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητές σας σε αυτόν και να παράσχει στο διαχειριστή αυτού περαιτέρω υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου και του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που παρέχεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google. Η Google LLC. έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το US Privacy Shield (Ασπίδα Προστασίας ΗΠΑ) για τη διασφάλιση ενός επιπέδου προστασίας δεδομένων που να ανταποκρίνεται στον ΓΚΠΔ. Με την Google LLC έχουμε υπογράψει μια συμφωνία εκτέλεσης επεξεργασίας, με την οποία η Google Inc. μάς πιστοποιεί την τήρηση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Ένσταση και διαγραφή:

Κατά την πρώτη σας επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο σάς ζητήσαμε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τις ρυθμίσεις των cookies. Εάν διαγράψετε τα cookies από το ιστορικό του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, σε μια επόμενη είσοδο στη σελίδα μας πρέπει να κάνετε ξανά την επιλογή. Το ίδιο ισχύει, εάν καλέσετε τη σελίδα από ένα άλλο πρόγραμμα περιήγησης.
Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε ανά πάσα στιγμή τις ρυθμίσεις των cookies. Επεξεργασία ρυθμίσεων cookie
Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί με το Google Analytics διαγράφονται μετά από 14 μήνες. Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία δεδομένων στο Google Analytics θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.
Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα πληροφόρησης και ένστασης σχετικά με δεδομένα σας που έχουμε αποθηκεύσει σύμφωνα με τα δικαιώματα υποκειμένου των δεδομένων.


Facebook Pixel, Facebook Custom Audiences και Facebook-Conversion

Σκοπός της επεξεργασίας

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το λεγόμενο «Facebook-Pixel» του κοινωνικού δικτύου Facebook, το οποίο διαχειρίζεται η Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ, ή εάν κατοικείτε στην ΕΕ, η Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ιρλανδία. Με τη βοήθεια του Facebook-Pixel, η Facebook έχει τη δυνατότητα να ορίσει εσάς ως επισκέπτη των υπηρεσιών που προσφέρουμε στο διαδίκτυο ως ομάδα-στόχο για την παρουσίαση διαφημίσεων (λεγ. «Facebook-Ads»). Αντίστοιχα, χρησιμοποιούμε το Facebook-Pixel, για να παρουσιάζουμε τα Facebook-Ads που ενεργοποιούνται από εμάς μόνο σε χρήστες Facebook, οι οποίοι έδειξαν ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στο διαδίκτυο ή παρουσιάζουν ορισμένα χαρακτηριστικά (π.χ. ενδιαφέρον για ορισμένα θέματα ή προϊόντα, τα οποία ορίζονται με βάση τις ιστοσελίδες που έχουν επισκεφθεί), τα οποία διαβιβάζουμε στην Facebook (λεγ. «Custom Audiences»). Με τη βοήθεια του Facebook-Pixel θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι τα Facebook-Ads ανταποκρίνονται στο ενδεχόμενο ενδιαφέρον των χρηστών και δεν φαίνονται ακατάλληλα. Με τη βοήθεια του Facebook-Pixel μπορούμε να κατανοήσουμε περαιτέρω την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων μέσω Facebook για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς έρευνας της αγοράς βλέποντας, εάν οι χρήστες ανακατευθύνθηκαν στον ιστότοπό μας κάνοντας κλικ σε μια διαφήμιση μέσω Facebook (λεγ. «Conversion»).

Νομική βάση

Η χρήση του Facebook Pixel, καθώς και η αποθήκευση των «Conversion-Cookies» πραγματοποιείται με βάση το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ) του ΓΚΠΔ. Έχουμε έννομο συμφέρον στην ανάλυση της συμπεριφοράς χρήστη, για να βελτιστοποιούμε τόσο τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στο διαδίκτυο όσο και τις διαφημίσεις μας.
Κατά τη χρήση του Facebook Pixel χρησιμοποιούνται τα παρακάτω cookies:

Όνομα του cookie

Προρυθμισμένη προθεσμία διαγραφής

Σκοπός χρήσης

tr

Συνεδρία

Χρησιμοποιείται από την Facebook για την προβολή μιας σειράς διαφημιστικών προϊόντων, για παράδειγμα υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο τρίτων διαφημιζόμενων.

_fbp [x2]t

3 μήνες

Για την παρακολούθηση της χρήσης ενσωματωμένων υπηρεσιών.

fr

3 μήνες

Χρησιμοποιείται από την Facebook για την προβολή μιας σειράς διαφημιστικών προϊόντων, για παράδειγμα υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο τρίτων διαφημιζόμενων.

Η Facebook έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το US Privacy Shield (Ασπίδα Προστασίας ΗΠΑ) για τη διασφάλιση ενός επιπέδου προστασίας δεδομένων που να ανταποκρίνεται στον ΓΚΠΔ. Για την επεξεργασία των δεδομένων, στα οποία η Facebook εμφανίζεται ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων, έχουμε συνάψει μια σύμβαση εκτέλεσης επεξεργασίας δεδομένων με την Facebook, με την οποία υποχρεώνουμε την Facebook να προστατεύει τα δεδομένα των πελατών μας και να μην τα μεταβιβάζει σε τρίτους.

Ένσταση και διαγραφή

Κατά την πρώτη σας επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο σάς ζητήσαμε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τις ρυθμίσεις των cookies. Εάν διαγράψετε τα cookies από το ιστορικό του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, σε μια επόμενη είσοδο στη σελίδα μας πρέπει να κάνετε ξανά την επιλογή. Το ίδιο ισχύει, εάν καλέσετε τη σελίδα από ένα άλλο πρόγραμμα περιήγησης.
Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε ανά πάσα στιγμή τις ρυθμίσεις των cookies. Επεξεργασία ρυθμίσεων cookie
Um einzustellen, welche Arten von Werbeanzeigen Ihnen innerhalb von Facebook angezeigt werden, können Sie die von Facebook eingerichtete Seite aufrufen und dort die Hinweise zu den Einstellungen nutzungsbasierter Werbung befolgen. Die Einstellungen erfolgen plattformunabhängig, d.h. sie werden für alle Geräte, wie Desktopcomputer oder mobile Geräte übernommen.


Google Maps

Σκοπός της επεξεργασίας

Για την ενσωμάτωση χαρτών, η σελίδα αυτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία χαρτών Google Maps της Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, «Google»). Εφόσον βλέπετε την τοποθεσία μας μέσω του Google Maps, μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορούν να συλλεχθούν δεδομένα σας. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στους Όρους χρήσης χαρτών και στην Οδηγία για την προστασία των δεδομένων της «Google». Νομική βάση για τη συλλογή και την αποθήκευση των δεδομένων είναι το άρθρο 6 I (στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας βασίζεται στο γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διευκολύνουμε για εσάς την ευρεσιμότητα των χώρων μας.


Facebook-Fanpage

Σκοπός της επεξεργασίας

Για τους σκοπούς ανταλλαγής με τους πελάτες μας και για τους σκοπούς διαφήμισης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και για την παροχή γενικών πληροφοριών μέσω της επιχείρησής μας και των συνεργατών της, διαχειριζόμαστε μια λεγόμενη σελίδα Facebook-Fanpage. Μπορούν να την ακολουθήσουν πελάτες και ενδιαφερόμενοι κάνοντας κλικ στο κουμπί «Μου αρέσει» και με αυτόν τον τρόπο να λαμβάνουν τακτικά πληροφορίες για την επιχείρησή μας στην τροφοδοσία ειδήσεών τους στο Facebook. Σας επισημαίνουμε ότι χρησιμοποιείτε αυτή τη σελίδα Facebook-Fanpage και τις λειτουργίες της με δική σας ευθύνη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη χρήση των διαδραστικών λειτουργιών (π.χ. σχολιασμός, κοινοποίηση, επισήμανση "Μου αρέσει"). Για τη λειτουργία της σελίδας μας Facebook-Fanpage ανατρέχουμε στην τεχνική πλατφόρμα και τις υπηρεσίες της Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ιρλανδία. Κατά την επίσκεψη της σελίδας μας Facebook-Fanpage, η Facebook συλλέγει, μεταξύ άλλων, τη διευθύνσή σας IP, καθώς και άλλες πληροφορίες, οι οποίες υπάρχουν στον υπολογιστή σας με τη μορφή cookies. Εδώ θα βρείτε την οδηγία για τα cookies της Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται, για να διατίθενται σε εμάς ως διαχειριστές των σελίδων Facebook στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της σελίδας Facebook-Fanpage. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά διαθέτει η Facebook στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights Τα δεδομένα σχετικά με εσάς, τα οποία συλλέγονται σε αυτό το πλαίσιο, υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Facebook Ltd. και διαβιβάζονται, εάν χρειαστεί, σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες πληροφορίες λαμβάνονται από την Facebook και πώς αυτές χρησιμοποιούνται, περιγράφονται από την Facebook σε γενική μορφή στην οδηγία της για δεδομένα https://www.facebook.com/about/privacy/. Εκεί θα βρείτε επίσης πληροφορίες για δυνατότητες επικοινωνίας με την Facebook, καθώς και για τις δυνατότητες ρύθμισης για διαφημίσεις. Με ποιον τρόπο η Facebook χρησιμοποιεί τα δεδομένα από την επίσκεψη σελίδων Facebook για δικούς της σκοπούς, σε ποιο βαθμό καταχωρούνται δραστηριότητες στη σελίδα Facebook-Fanpage σε μεμονωμένους χρήστες, για πόσο η Facebook αποθηκεύει αυτά τα δεδομένα και εάν τα δεδομένα από μια επίσκεψη της σελίδας Facebook-Fanpage μεταβιβάζονται σε τρίτους, δεν αναφέρεται από την Facebook οριστικά και ξεκάθαρα και δεν μας είναι γνωστό. Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε διαδραστικές λειτουργίες της σελίδας (Μου αρέσει, σχολιασμός, κοινοποίηση, μηνύματα κ.λπ.), εμφανίζεται μια μάσκα σύνδεσης του Facebook. Μετά από μια ενδεχόμενη σύνδεση, το Facebook μπορεί να σας αναγνωρίσει ξανά ως συγκεκριμένο χρήστη. Σχετικές πληροφορίες για το πώς μπορείτε να διαχειριστείτε ή να διαγράψετε υπάρχουσες πληροφορίες σχετικά με εσάς, θα βρείτε στην οδηγία για δεδομένα της Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/. Εμείς ως διαχειριστές της σελίδας μας Facebook-Fanpage δεν συλλέγουμε και επιπλέον δεν επεξεργαζόμαστε κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Με τα στατιστικά στοιχεία σελίδων «Insights σελίδων», η Facebook μάς διαθέτει μόνο συνοπτικά δεδομένα, τα οποία μας δίνουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τη σελίδα μας. Περισσότερα θα μάθετε στη διεύθυνση https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights. Στο πλαίσιο διαφημίσεων προϊόντων (Facebook Ads) μπορούμε να τις προβάλλουμε μόνο σε ορισμένες ομάδες ατόμων ή ομάδες ενδιαφερόντων, χωρίς να είναι δυνατή για εμάς η συσχέτιση με το μεμονωμένο χρήστη. Εάν κάνετε χρήση των δικαιωμάτων υποκειμένου των δεδομένων, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας στη διεύθυνση privacy@seabob.com. Λόγω συμφωνίας σχετικά με την κοινή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την Facebook θα καταθέσουμε αμέσως το αίτημά σας για πληροφόρηση στην Facebook, γιατί μόνο η Facebook ως πάροχος πλατφόρμας έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών και επιπλέον μπορεί να δώσει σχετικές πληροφορίες, καθώς και να δώσει πληροφορίες για περαιτέρω δικαιώματα υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Μάθετε περισσότερα στη «Συμπλήρωση Insights σελίδων σχετικά με τον υπεύθυνο» στη διεύθυνση https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 

Νομική βάση

Νομική βάση είναι το άρθρο 6 I (στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας βασίζεται στο γεγονός ότι προσφέρουμε επίκαιρες, άμεσες και υποστηρικτικές δυνατότητες πληροφόρησης, σέρβις και διάδρασης για/με τους χρήστες/επισκέπτες και με αυτόν τον τρόπο βελτιστοποιούμε πάντα τις υπηρεσίες μας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Facebook και άλλα κοινωνικά δίκτυα

Περισσότερες πληροφορίες για το Facebook και άλλα κοινωνικά δίκτυα και πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα δεδομένα σας στο πλαίσιο των ρυθμίσεων ιδιωτικότητας, θα βρείτε, για παράδειγμα, στη διεύθυνση www.youngdata.de.


Ασφάλεια δεδομένων/ Κρυπτογράφηση

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί «Hypertext Transfer Protocol Secure» (https). Η σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε και του διακομιστή μας γίνεται κρυπτογραφημένα.


Δικαιώματα υποκειμένου των δεδομένων

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ έχετε το δικαίωμα να λάβετε πληροφόρηση σχετικά με τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί για το άτομό σας, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων παραληπτών και της προγραμματισμένης διάρκειας αποθήκευσης. Εάν υποβληθούν σε επεξεργασία λανθασμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, έχετε δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ. Εάν υπάρχουν οι νομικές προϋποθέσεις, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, καθώς και να υποβάλετε ένσταση για την επεξεργασία (άρθρο 17, 18 και 21 του ΓΚΠΔ). Εφόσον επιθυμείτε διαγραφή δεδομένων, συνεχίζουμε όμως να υποχρεωνόμαστε από το νόμο στην αποθήκευση, η πρόσβαση στα δεδομένα σας περιορίζεται (αποκλείεται). Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση ένστασης. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για φορητότητα δεδομένων, εφόσον οι τεχνικές δυνατότητες υπάρχουν διαθέσιμες για τον παραλήπτη και εμάς. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας είναι στη διάθεσή σας ως αρμόδιος υπεύθυνος για δικαιώματα υποκειμένου των δεδομένων στη διεύθυνση privacy@seabob.com.


Επικαιρότητα και τροποποίηση της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων

Επιφυλασσόμαστε για προσαρμογή του περιεχομένου της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Αυτό γίνεται κατά κανόνα σε περίπτωση εξέλιξης ή προσαρμογής των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται. Στον ιστότοπό μας μπορείτε να διαβάσετε την τρέχουσα δήλωση προστασίας δεδομένων. 
Τελευταία ενημέρωση της παρούσας δήλωσης: 01/11/2019